Statut  / Satzung

Europolis Köln e.v.

DOM SPOTKAŃ POLSKO-NIEMIECKICH
CENTRUM MIĘDZYKULTUROWE

 

HAUS DER DEUTSCH – POLNISCHEN BEGEGNUNG
INTERKULTURELLES ZENTRUM

Anna Ewertowska

🇪🇺🇵🇱PL

Urodziła się i wychowała na Warmii. Od ponad 30 lat mieszka w Kolonii.

Po studiach Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Olsztynie pracowała w bibliotekach publicznych, a po przyjeździe do Niemiec pracuje w bibliotekarstwie naukowym.

W latach 90-tych była członkiem Stowarzyszenia Krzewienia Języka i Kultury Polskiej w Kolonii. Od roku 2017 jest członkiem Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Köln-Bonn.

W latach 2016-2019 angażowała się jako wolontariuszka WOŚP w Oberhausen i Bonn.

 

🇪🇺🇩🇪DE

Geboren und aufgewachsen im Ermland in Polen. Seit über 30 Jahren lebt sie in Köln.

Nach dem Studium des Bibliothekswesen und der wissenschaftlichen Information in Olsztyn arbeitete sie in öffentlichen Bibliotheken und nach der Übersiedlung nach Deutschland im wissenschaftlichen Bibliothekswesen.

In den 90-ger Jahren war sie Mitglied des Vereins zur Förderung Polnischer Sprache und Kultur. Seit 2017 ist sie Mitglied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Köln-Bonn e. V.

In den Jahren 2016-2019 engagierte sie sich in der polnischen Charity-Veranstaltung WOŚP (Großes Orchester der Weihnachtshilfe) in Oberhausen und Bonn.


Anna Herling

🇪🇺🇵🇱PL

Urodzona w Bydgoszczy. W 1988 przyjechała na rok do Niemiec, gdzie została do dzisiaj. Studiowała filologię germańską,  filozofię i pedagogikę w Poznaniu, Berlinie i Kolonii. Wyspecjalizowała się w kierunkach: język niemiecki i język polski jako obcy. Zdobyła uprawnienia tłumacza przy Sądzie Rejonowym w Kolonii. Napisała serię podręczników szkolnych do nauki języka niemieckiego. Brała udział w filmie dokumentarnym dla ARTE „Zertifikat Deutsch”, 2007, reż. Karin Jurschick. Angażuje się w pracy stowarzyszeń: POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e. V., Polnischer Förderverein Uczeń Düren e. V., Verein der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland e. V., Europolis e. V. oraz w projekty z dziećmi i młodzieżą z Polski i Niemiec. Śpiewa w grupie Tsaziken, www. tsaziken.de

🇪🇺🇩🇪DE

Geboren in Bydgoszcz. 1988 kam sie für ein Jahr nach Deutschland, wo sie bis heute geblieben ist. Studierte Germanistik, Philosophie und Pädagogik in Posen, Berlin und Köln. Anschließend spezialisierte sie sich in Fächern: Deutsch und Polnisch als Fremdsprache. Ist tätig als beeidigte Dolmetscherin beim Amtsgericht Köln. Verfasste eine Serie an Schulbüchern für Deutsch. Spielte im Dokumentarfilm für ARTE „Zertifikat Deutsch” 2007, Reg. Karin Jurschick. Ist tätig bei Vereinen: POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e. V., Polnischer Förderverein Uczen Düren e. V., Verein der Polnischlehrer und Pädagogen in Deutschland e. V., Europolis e. V. sowie bei zahlreichen Projekten mit den Kindern und Jugendlichen aus Polen und Deutschland. Singt in der Band Tsaziken, www. tsaziken.de

 

Anna Klimaszewska - Golan

🇪🇺🇵🇱PL

Prawniczka polsko-niemiecka, menedżerka i publicystka z Poznania, w Niemczech od 20 lat i od początku w Kolonii. Jej pradziadkowie ze strony matki przenieśli się w XIX wieku do Gelsenkirchen w Nadrenii Północnej-Westfalii, babcia chodziła tu do szkoły, siostra babci urodziła się w Gelsenkirchen, a po I wojnie światowej pradziadkowie wrócili do Poznania. Przez całe dzieciństwo słyszała od swojej prababci opowieści o Nadrenii Północnej-Westfalii, które brzmiały dla niej jak przygoda z dalekiego świata. Teraz sama mieszka w Kolonii w NRW, co w jej odczuciu nie jest przypadkiem, ale misją nowoczesnej kobiety w 4 pokoleniu, która angażuje się na rzecz polskiej Community w Kolonii.

 

We wrześniu 2020 r. została wybrana jako pierwsza Polka w historii Rady Integracyjnej miasta Kolonii na członkinię, jest pierwszą zastępczyniąą przewodniczącego RIK, przewodniczącą Grupy Roboczej nr 4 w RIK ds. zdrowia, seniorów i spraw socjalnych oraz reprezentuje polskie Community w Radzie, jako członkini RIK i prawniczka uczestniczy w komisji Rady Miasta ds. prawnych i administracyjnych, w Radzie Doradczej Centrali ds. Konsumentów, Komisji ds. praw Cudzoziemców, jest przewodniczącą perspektywy „Migracja” w Radzie Doradczej ds. Partycypacji Publicznej.

 

Jako prawniczka polsko-niemiecka jest koordynatorką Info Point Kolonia, poradni dla polskich migrantów z naciskiem na udział w życiu politycznym, członkinią Caritas, Niemieckiego Czerwonego Krzyża i Polregio e.V., od wielu lat angażuje się w działalność wolontariacką. Jest członkinią zarządu EUROPOLIS Köln e.V. w Kolonii, pisze artykuły dla Deutsche Welle, Twoje Miasto, Polregio, Forum Polonicum, Polonia Viva. Organizuje wystawy i wernisaże sztuki kubańskiej

z Hawany na zasadzie wolontariatu, ponieważ jako Polka wychowała się w biedzie socjalizmu i czuje się związana

z tym krajem i ludźmi, którzy muszą dzielić ten sam, biedny los. Prywatnie żyje w świecie czterech języków, oprócz polskiego i niemieckiego także angielskiego i hiszpańskiego oraz międzynarodowej literatury, sztuki i muzyki.

 

🇪🇺🇩🇪DE

polnisch-deutsche Juristin, Managerin und Journalistin aus Posen, seit 20 Jahren in Deutschland und von Anfang an in Köln. Ihre Urgroßeltern mütterlicherseits sind im 19-ten Jahrhundert nach Gelsenkirchen, NRW umgezogen, hier ist ihre Oma zur Schule gegangen, ihre Großtante ist in Gelsenkirchen geboren, dann nach dem I Weltkrieg sind sie zurück nach Posen gegangen. Ihre ganze Kindheit hat sie von ihrer Urgroßmutter Geschichten über das Nordrhein Westfalen gehört, was für sie als Abenteuer aus der weiten Welt klangen, jetzt lebt sie selber in Köln in NRW, was sie als keinen Zufall empfindet, sondern als eine Mission einer modernen Frau in 4 Generation, die sich für polnische Community in Köln einsetzt.

Im September 2020 wurde sie als erste Polin in der Geschichte des Integrationsrates Köln zum Mitglied gewählt, sie ist erste stellvertretende Vorsitzende des IRK, Vorsitzende des FAK 4 im IRK für Gesundheit, Senioren und Soziales und vertritt die polnische Community im IRK, als Mitglied des IRK und Juristin nimmt sie u.a. an dem Ausschuss für Rechts- und Verwaltungsfragen beim Stadtrat teil, vertritt der IRK u.a. im Beirat der Verbraucherzentrale, Ausländerrechtlicher Kommission, ist Vorsitzende der Perspektive „Migration“ im Beirat Öffentlichkeitsbeteiligung.

Als polnisch-deutsche Juristin ist sie Koordinatorin von Info Point Köln einer Beratungsstelle für polnische MigrantInnen mit dem Schwerpunkt politische Partizipation und Teilhabe, Mitglied der Caritas, DRK und Polregio e.V., engagiert sie sich seit Jahren ehrenamtlich. Sie ist Vorstandsmitglied von EUROPOLIS Köln e.V., schreibt Artikel für die Deutsche Welle, Twoje Miasto, Polregio, Forum Polonicum, Polonia Viva. Sie organisiert ehrenamtlich Ausstellungen und Vernissagen für Kunst aus Kuba, Havanna, da sie als Polin in der Armut des Sozialismus aufgewachsen ist und dadurch fühlt sich mit dem Land & Menschen verbunden, die desselben, armen Schicksal teilen müssen. Privat lebt sie in der Welt von vier Sprachen, außer polnisch und deutsch auch englisch und spanisch und internationaler Literatur, Kunst und Musik.

Margaux kier

🇪🇺🇩🇪DE

Die Schauspielerin, Sängerin, Kuratorin und Ärztin ist in Bydgoszcz/Polen geboren und mit 12 Jahren ihren Eltern, die geflüchtet waren, nach Köln gefolgt. Nach dem Studium der Medizin absolvierte sie eine Ausbildung als Schauspielerin und Sängerin. Anfang 2000 gründete sie die Band „Margaux & die BANDiten – Chanson mag Jazz“ für die sie Musik und Texte schreibt. Sie spielte an mehreren freien Kölner Bühnen und am Theater Dortmund, war Mitglied des deutsch- polnischen experimentellen Actors ́ Studio Ensembles in Pulheim, leitete europaweit theaterpädagogische Jugendprojekte, führte Regie, ist Teil der Mobilen Literaturguerilla Köln sowie Mitglied des Theater Anderwelten Wuppertal | Köln. Sie engagiert sich ehrenamtlich als Vorstand des Globale Musik Köln e.V., für den deutsch-polnisch-französischen Trialog in Kooperation mit dem Institut français und ist Mitgründerin und Vorstand von EUROPOLIS Köln e.V. Weiterhin arbeitet sie in Teilzeit als Ärztin: sie war mehrere Jahre als Chirurgin, Notärztin und als urologische Oberärztin tätig, zur Zeit betreut sie als Expertin vor allem Multiple Sklerose Kranke in der Neurourologie. www.margauxunddiebanditen.de

 

Ewa Chojnacka

🇪🇺🇵🇱PL

absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, w Lublinie. Od 10 lat mieszka w Kolonii, pracuje jako manadżerka projektów w tutejszym wydawnictwie Naumann & Göbel Verlag. Praca ta jest świetnym uzupełnieniem jej pasji dla książek i literatury. Posiada również licencję pilota wycieczek. Bliskie jej sercu są prawa kobiet, prawa środowiska LGBTQ, wartości demokratyczne oraz rozwój polsko – niemieckiego dialogu. Jest jedną z założycielek, a także członkinią zarządu stowarzyszenia EUROPOLIS Köln e.V.

🇪🇺🇩🇪DE

hat das Jura Studium in Lublin, Polen absolviert. Seit 10 Jahren lebt sie mit ihrer Familie in Köln, arbeitet als Projekt Managerin bei Naumann & Göbel Verlag in Köln, was ihrer Leidenschaft für Bücher und Literatur entspricht. Sie hat ebenfalls eine Reiseleiter-Lizenz, engagiert sich ehrenamtlich für Frauenrechte, LGBTQ-Rechte, Demokratie und den deutsch-polnischen Dialog, sie ist Gründungs- und Vorstandsmitglied von EUROPOLIS Köln e.V.

Marta Wryk

🇪🇺🇵🇱PL

Marta Wryk urodzona w Poznaniu mezzosopranistka ukończyła studia wokalne na Uniwersytecie Muzycznym im. F.Chopina w Warszawie oraz w nowojorskiej Manhattan School of Music. Od 2012 roku mieszka w Kolonii. Występowała w tak prestiżowych miejscach jak Concertgebouw Amsterdam, Symphony Space w Nowym Jorku, Tonhalle w Düsseldorfie, w Filharmoniach w Koloni, Luksemburgu i Krakowie, w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz na deskach oper w m.in. Kolonii, Bonn, Wuppertalu i Wiesbaden. Obecnie jest solistką opery w Bielefeld. 

Martę pasjonuje również praca na rzecz budowania bardziej demokratycznych i empatycznych społeczności poprzez zachęcanie ludzi do ekspresji artystycznej i komunikowania poprzez sztukę. Artystka zapraszana jest do prowadzania warsztatów z kreatywności i improwizacji przez organizacje takie jak Opera Bonn, BTVN 2020, European University Alliance for Global Health, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci czy Fundacja Sztuka Wolności. 

Jest członkinią następujących stowarzyszeń: Kölner Initiative Musiktheater, Young Polish Professional Network (Specjalistka ds. rekrutacji), Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci (Tutor)

Jest członkinią założycielką Europolis Köln e.V. www.martawryk.com

🇪🇺🇩🇪DE

Marta Wryk aus Posen in Polen ist Mezzosopranistin. Sie hat Operngesang in Warschau und in New York studiert. Seit 2012 ist sie in Köln beheimatet. Ihre internationalen Konzert- und Opern Engagements führten sie u.a. ins Concertgebouw Amsterdam, in den Symphony Space in New York, in die Düsseldorfer Tonhalle, die Kölnern die Luxemburger und die Krakauer Philharmonie, in den Konzertsaal des Nationalen Sinfonieorchesters des Polnischen Rundfunks in Kattowitz, die Oper Köln, Bonn und Wuppertal und ins hessische Staatstheater Wiesbaden.

Neben ihrem künstlerischen Wirken in über 40 Opernrollen auf Bühnen in Europa und den USA engagiert sie sich für die Erweckung von Kreativität, Energie und individuellen Ausdruck von interessierten Menschen ein. So hat sie Gesangs-, Kreativitäts- und Improvisationsworkshops für Organisationen wie Oper Bonn, BTVN 2020, European University Alliance for Global Health, National Children`s Fund oder Art of Freedom Foundation mitgestaltet und geleitet.

Sie ist Mitglied in folgenden Vereinen: Kölner Initiative Musiktheater, Young Polish Professional Network (Recruitment Officer), National Children’s Fund (Tutor)

Sie ist Gründungsmitglied von Europolis Köln e.V. www.martawryk.com

Europolis Köln e.V.

 

[email protected]

+49 156 7929 4899

+49 159 7929 5956